مخازن هوایی

حالت محصولات: PN073 PN074
مشخصات: 2.5GL 5.0GL