مزرعه جک Mount B

حالت محصولات: PN012-1
مشخصات: برای نصب جک سلام بر روی قفسه سپر / سقف.