گیرنده با حلقه D

حالت محصولات: PN048
مشخصات: متناسب با میله های اتصال 2 اینچی با حلقه D 4.75T.