چادر بالا سقف

حالت محصولات: PN094
اندازه باز: 240X140X130cm
ابعاد: 215X155cm