مارپیچ کهربایی

حالت محصولات: PN068 PN069 PN070 PN071 PN072
مشخصات: 80A 100A 200A 450A 500A