محافظ تنه درخت

حالت محصولات: PN079 PN080 PN081
مشخصات: 75mmX3m 12000kg ، 60mmX9m 8000kg ، 50mmX20m 5000kg