کنترل از راه دور بی سیم

حالت محصولات: PN043 PN043 PN044-1
مشخصات: 9000LB-17000LB , 2000LB-20000L , 2000LB-20000LB